Opgeven kennismaking
Nieuws
Bijeenkomsten
Auditnetwerk.nl

Het auditnetwerk is een netwerk van bevlogen kwaliteitsmedewerkers en auditoren die in zichzelf en in elkaar investeren als het gaat om kennis van kwaliteit en auditvaardigheden. Eerder organiseerde het auditnetwerk onder andere bijeenkomsten over waarderend auditen, kwaliteitseisen bij zorginkoop, over prestatie indicatoren en de systeemevaluatie. Het auditnetwerk is bestemd voor interne auditoren en (kwaliteits)managers van zorginstellingen en biedt een onafhankelijk platform voor kennisontwikkeling en uitwisseling. Het auditnetwerk heeft geen winstoogmerk.

In veel organisaties is kwaliteit onlosmakelijk verbonden met de besturing van de organisatie. Auditoren spelen in toenemende mate een belangrijke rol in het identificeren van risico's en het onderzoeken van kansen voor verbeteringen. Dit vraagt om een continue ontwikkeling van de auditor.

Het auditnetwerk biedt de mogelijkheid om deze ontwikkeling te versnellen door ervaringen met elkaar te delen. Behalve het leren en inspireren van elkaar, worden workshops gegeven, cases behandeld en worden de deelnemers door professionals begeleid in hun vak.

Praat mee op onze Linkedin groep auditnetwerk zorginstellingen